Cúige Mumhan

+353 (0)87 376 2941

Dún na nGall

+353 (0)74 953 2640

Maoiniú suntasach fógraithe chun tacú le teaghlaigh Gaeltachta

Ós cionn 1.6m ceadaithe do Thuismitheoirí na Gaeltachta thar 3 bliana chun tacú le teaghlaigh atá ag tógáil a bpáistí le Gaeilge.

D’fhógair Catherine Martin T.D., Aire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán agus Jack Chambers TD, Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit na Gaeltachta agus an Spóirt, inniu (13ú Bealtaine 2021) go bhfuil deontas €1,600,522 thar tréimhse trí bliana ceadaithe don eagraíocht Tuismitheoirí na Gaeltachta. Bainfear leas as an allúntas seo le cur ar chumas na heagraíochta leanúint orthu ag cur tacaíochtaí praiticiúla ar fáil do theaghlaigh Ghaeltachta atá ag tógáil clainne le Gaeilge nó a dteastaíonn uathu é sin a dhéanamh.

 

Tagann an t-allúntas trí bliana bliana seo don tréimhse 1 Eanáir 2021 go 31 Nollaig 2023 sna sála ar chiste arbh fhiú €1,027,613 a cheadaigh an Roinn don eagraíocht in 2018. De thoradh an ardaithe ar fiú gar do €573,000 san allúntas atá á cheadú, beidh an eagraíocht (a bhfuil seisear feidhmeannach fostaithe acu anois) in ann cur leis an raon gníomhaíochtaí agus tacaíochtaí atá á riar acu sna ceantair Ghaeltachta éagsúla mar thaca breise d’fheidhmiú an phróisis pleanála teanga agus an pholasaí don oideachas Gaeltachta araon.

 

Faoin allúntas seo atá fógartha inniu, beidh ar chumas na heagraíochta Tuismitheoirí na Gaeltachta:-

  • Leanúint leis an raon imeachtaí agus gníomhaíochtaí atá ar bun acu cheana lena n-áirítear an Pacáiste Tacaíochta Teaghlaigh; an Clár Litríochta; Litir chuig Santaí; An Clár Ealaíon Béil; Cinema Gaelach, Clubanna leabhar agus seisiúin scéalaíochta.
  • Clár nua tacaíochta an Clár Teaghlaigh Gaeltachta a chur ar bun. Faoin gclár seo, oibreofar le teaghlaigh go háitiúil sna ceantair Ghaeltachta chun líonraí tacaíochta a threisiú, chomh maith le tacaíochtaí praiticiúla breise a chur ar fáil dóibh – idir ócáid ‘cur in aithne’ agus ócáidí sóisialta. Chomh maith leo seo, bronnfar cárta gníomhaíochta ar theaghlaigh agus beidh siad ábalta luach áirithe den chárta sin a chaitheamh ar ghníomhaíochtaí na heagraíochta – mar shampla, ar ranganna ceoil nó drámaíochta. Beidh teagmháil rialta leis na teaghlaigh chun aischothú á lorg uathu.

 

Dúirt an tAire Martin:

“Is léiriú é an chistíocht seo ar thiomantas an Rialtais tacú le feidhmiú rathúil an phróisis pleanála teanga mar chuid lárnach d’fheidhmiú an Phlean Gníomhaíochta don Ghaeilge 2018-2022 agus na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge. Leis an allúntas breise seo a bhí ar ár gcumas a fhógairt inniu, beidh deis ag Tuismitheoirí na Gaeltachta tógáil ar an obair thábhachtach a rinneadar le trí bliana anuas le cabhair leanúnach na Roinne”

 

Dúirt an tAire Stáit Chambers:

“Tá obair fíor-thábhachtach ar bun ag an eagraíocht Tuismitheoirí na Gaeltachta le trí bliana anuas le cúnamh leanúnach na Roinne chun tacú le teaghlaigh na Gaeltachta a bpáistí a thógáil le Gaeilge. De thoradh an chiste atá á fhógairt inniu, cuirfear go suntasach le feidhmiú rathúil an phróisis pleanála teanga atá ag bailiú nirt anois ó cheann ceann na Gaeltachta.”

X